Difference: DiarioDaniel (1 vs. 2)

Revision 217 Aug 2009 - DanielPinheiro

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="DiarioDanielPinheiro"
Deleted:
<
<
Horários - Daniel Pinheiro
 
Changed:
<
<

Horários:

>
>

Horários - Daniel Pinheiro:

 

2009.2

Revision 103 Aug 2009 - AdnaLima

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="DiarioDanielPinheiro"
Horários - Daniel Pinheiro

Horários:

2009.2

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
07-13hs (GEC)
07-11hs (AULA)
07-11hs (AULA)
09-13hs (AULA)
07-11hs (AULA)
14-17hs (GEC)14-17hs (GEC)14-17hs (GEC)
14-17hs (GEC) ----
18-22hs (AULA)
---- --- --- ----
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback